Algemene voorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden

‘Les Terroirs’ is een onderdeel van Max Bv Geraardsbersgesteenweg 584 Postbus A 9400 Voorde (BTW BE 0674 490 092).

Alle overeenkomsten worden beheerst door de hiernavolgende algemene verkoopsvoorwaarden, die aan de koper ter kennis werden gebracht voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst.

De koper verklaart deze algemene verkoopsvoorwaarden dienvolgens goed te kennen en uitdrukkelijk te aanvaarden. Deze algemene verkoopsvoorwaarden maken integrerend deel uit van de overeenkomst.

Alleen bijzondere voorwaarden die schriftelijk vastgesteld en voorafgaandelijk uitdrukkelijk werden overeengekomen tussen ‘Les Terroirs’ en de koper kunnen van deze algemene verkoopsvoorwaarden afwijken.

‘Les Terroirs’ respecteert de wet op e-commerce. Dit impliceert volgende : 

De klant heeft herroepingsrecht, ofwel het recht om zonder opgave van redenen na ontvangst van het product de koop alsnog kosteloos te ontbinden binnen de 14 kalenderdagen.

Bestelknop : Bij het bevestigen van een bestelling bevestigt u als klant dat u een betalingsverplichting aangaat.

Extra kosten zijn duidelijk te vinden onder de rubriek ‘leveringskosten’ en kunnen in sommige gevallen nog bovenop de totaalkost. Ook komt de kost voor accijns voor het des betreffende land in geval van export bovenop de totaalprijs.

Terugbetaling in geval van retour gebeurt binnen de 30 dagen na ontvangst van de retourzending (in originele verpakking en perfecte staat).

De betaalmethode wordt omschreven in de rubriek ‘betaling’.

Retourzending : de kosten voor retourzending zijn ten laste van de klant tenzij de foute levering aan ons te wijten was.

In geval de geretourneerde wijnen zich niet meer in originele staat bevinden, kan eventueel een waardevermindering in rekening worden gebracht.

Risico van eventuele breuk bij verzending wordt gedragen door ‘Les Terroirs’.

Levering moet na betaling binnen de 30 dagen gebeuren, tenzij voor primeurwijnen, waar een andere leveringstermijn van toepassing is of indien er expliciet een latere leveringsdatum gewenst of overeengekomen werd.

Offerte

Alle offertes van ‘Les Terroirs’ zijn vrijblijvend en houden geen enkele verbintenis in. De bestellingen, rechtstreeks dan wel door tussenkomst van agenten of vertegenwoordigers geplaatst, worden slechts definitief nadat ze schriftelijk door ‘Les Terroirs’ bevestigd en ondertekend worden. Alle verbintenissen, aangegaan door vertegenwoordigers, agenten, makelaars of andere tussenpersonen van ‘Les Terroirs’, worden slechts bindend na schriftelijke bevestiging door ‘Les Terroirs’.

Beschikbaarheid

Alle wijnen, sterke dranken en andere goederen zijn afhankelijk van de beschikbaarheid. Bij het selecteren van wijnen of andere goederen uit onze webshop proberen we ervoor te zorgen dat ze tijdens het bestelproces beschikbaar blijven door ons systeem elke 10 minuten bij te werken. Sommige items zullen echter onvermijdelijk uit voorraad raken. Als we een bepaald artikel niet kunnen leveren of geen vervangende artikelen kunnen voorstellen, zijn wij niet aansprakelijk, behalve om ervoor te zorgen dat u niet voor dat artikel hoeft te betalen.

Levering

Alle bevestigde bestellingen bij ‘Les Terroirs’ worden met de nodige spoed uitgevoerd. De leveringstermijnen worden echter enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden ‘Les Terroirs’ geenszins. Vertraging in de levering geeft dan ook geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst. Alle goederen reizen op risico van de koper. De vervoerskosten en taksen zijn voor rekening van de koper, behoudens uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst.

‘Les Terroirs’ biedt gratis levering aan binnen België voor alle orders boven een bedrag van 100,00 incl. BTW. Voor orders onder het minimumbedrag rekenen wij een transportvergoeding van €10 aan of verwijzen wij door naar de tarieven van onze externe transportpartner.

Klachten

Alle klachten met betrekking tot of naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst moeten schriftelijk en uiterlijk binnen de 7 dagen gebeuren en dienen door ‘Les Terroirs’ uitdrukkelijk aanvaard te worden. In geval van tijdige en gegronde klachten behoudt ‘Les Terroirs’ zich het recht voor de gebrekkige levering terug te nemen en te voorzien in een nieuwe levering van hetzelfde of een gelijkwaardig product zonder betaling van enige schadevergoeding.

Betaling

Tenzij anders overeengekomen zijn alle facturen van ‘Les Terroirs’ betaalbaar te Geraardsbergsesteenweg 584 A 9400 Voorde binnen een termijn van 7 dagen te rekenen vanaf factuurdatum. Alle incasseringskosten vallen ten laste van de koper. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlrente verschuldigd ten beloop van 10% per jaar van het factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten beloop van 10% van het factuurbedrag met een minimum van EUR 25,00 als schadebeding. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques, evenals andere inningkosten, zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend. Het niet-betalen van een factuur op haar vervaldag maakt tevens alle andere, door de koper gebeurlijke verschuldigde sommen, onmiddellijk eisbaar. Bij niet-betaling behoudt ‘Les Terroirs’ zich tevens het recht voor om verdere uitvoeringen stop te zetten. Bovendien behoudt ‘Les Terroirs’ zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet-uitgevoerde gedeelte. Alle gedeeltelijke betalingen door de koper zullen in eerste instantie toegerekend worden op de openstaande interesten en schadebedingen en vervolgens op de hoofdsom van de oudste facturen.

Eigendomsvoorbehoud

Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van ‘Les Terroirs’. Dit eigendomsvoorbehoud verwijst uitdrukkelijk naar de toepassing van de artikelen 101 en 108 van de faillissementswet en vanaf de inwerkingtreding conform de bepalingen van de Pandwet van 11 juli 2013. Het risico gaat uitdrukkelijk  over op de koper van bij de contractsluiting.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van ‘Les Terroirs’ is beperkt tot maximaal de waarde van de geleverde producten, ongeacht de hoegrootheid van de schade, waarbij de waarde van de producten wordt bepaald op de verkoopfactuur, exclusief BTW, transportkosten en /of andere rechten.

Einde–ontbinding van de overeenkomst

Wanneer ‘Les Terroirs’ ten gevolge van overmacht, staking en dergelijke niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, behoudt zij zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat hiervoor enige schadevergoeding kan worden geëist. ‘Les Terroirs ’behoudt zich tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, WCO, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke substantiële wijziging aan of in de juridische of feitelijke toestand van de koper.

Bevoegdheid- toepasselijk recht

Voor alle geschillen en betwistingen zijn alleen de rechtbanken van Oost-Vlaanderen, Afdeling Oudenaarde,  met inbegrip van kort geding, bevoegd. Het trekken van wissels vormt geen afwijking op deze bevoegdheidsclausule. Alle rechtsverhoudingen worden beheerst door het Belgisch recht.

Onafhankelijkheid

De nietigheid van een bepaling of van een deel ervan brengt niet de nietigheid van alle overige bepalingen vervat in deze algemene verkoopsvoorwaarden met zich mee.